برگزاری نوبت اول کنکور سراسری در گلبهار

برگزاری نوبت اول کنکور سراسری سال 1403 در موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

منبع: دبیر خبری سایت بازار گلبهار

آیدا بشیری

نظر بدهید