سامانه چشم شهروند شهرداری گلبهار

سامانه چشم شهروند شهرداری گلبهار

⭕ راه اندازی سامانه چشم شهروند شهرداری گلبهار

⏹️ سامانه ۱۳۷ با عنوان چشم شهروند شهرداری گلبهار با هدف مشارکت شهروندان در مدیریت شهری راه اندازی شد.

⏬ دانلود اپلیکیشن

منبع: روابط عمومی شهرداری گلبهار

آیدا بشیری

نظر بدهید