فراخوان مناقصه نصب برج پرچم در شهر گلبهار

فراخوان مناقصه نصب برج پرچم در شهر گلبهار

فراخوان عمومی مناقصه با موضوع تهیه، اجرا و نصب برج پرچم در شهر گلبهار

منبع: روابط عمومی شرکت عمران گلبهار

آیدا بشیری

نظر بدهید